Transformačný plán

Transformačný plán vznikol ako výstup z Národného projektu podpora deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb (NP DI), ktorý implementovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Transformačný plán komplexne rieši problematiku ukončenia procesu deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb Slatinka v Lučenci, ktorý sa začal realizovať v roku 2005. Je v súlade  s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ale aj inými národnými a medzinárodnými dokumentmi a legislatívou. Súčasťou Transformačného plánu je aj návrh konkrétnych riešení situácie v zariadení prostredníctvom prípravy a realizácie investičného projektu s využitím finančných zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 ŠF EÚ, ktoré vyplýva zo zaradenia predmetnej investície do Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIUS) v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

 

Transformačný plán bol dňa 26.1.2018 Zastupiteľstvom Banskobystrického samosprávneho kraja schválený.

www.vucbb.sk/eSlu%C5%BEby/Poslanciazastupite%C4%BEstvo/ZasadnutiaZastupite%C4%BEstvaBBSK.aspx?id=143d84ab-2d10-4ff3-b2e3-acbe7ba188ce

 

Tu sa môžete oboznámiť s TP (zhrnutá verzia): TP - zhrnutie.docx (23026)