Súčasnosť

 

Domov sociálnych služieb Slatinka sa  dlhodobo venuje téme transformácie sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným hendikepom. Ako prvé sociálne zariadenie na Slovensku začalo postupne meniť systém poskytovania sociálnych služieb.

Pre prijímateľov sociálnych služieb sa v zariadení začali vytvárať podmienky pre čo najväčšiu samostatnosť a sociálnu integráciu. Jedným z cieľov zariadenia je podpora prechodu ľudí s mentálnym a telesným znevýhodnením z inštitucionálnych do komunitných sociálnych služieb. Klienti domova, ktorým boli v minulosti poskytované sociálne služby vo veľkokapacitnej inštitúcii – historickom kaštieli na periférii mesta Lučenec sa v priebehu posledných rokov presťahovali  do menších domov a vlastných bytoch, v ktorých bývajú podľa svojich preferencií so svojimi priateľmi, partnermi čím sa nesmierne zvýšili kvalita a hodnota ich života. Zariadenie mení pohľad väčšinovej spoločnosti na ľudí so zdravotným hendikepom. Vytvára príležitosti pre ľudí so zdravotným znevýhodnením s cieľom podporiť ich sociálnu a pracovnú integráciu v komunite, tak aby sa stali jej bežnou súčasťou.

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v programovacom období 2014 – 2020, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám, kód výzvy: IROP-P02-SC211-2017-17., zariadenie vypracovalo projekt s názvom:

Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov  s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb „SLATINKA“

Cieľom projektu je deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Slatinka prostredníctvom prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím. Projektom sa zrekonštruuje 5 samostatných objektov za účelom poskytovania pobytových a ambulantných služieb pre klientov zariadenia v meste Lučnec a v obci Vidiná.

25.05.2018,  bola riadiacemu orgánu OP Integrovaný ROP zaslaná žiadosť o poskytnutie Nenávratného finančného príspevku, ktorá bola 24.10. 2018 schválená. Zmluva o posyktnutí NFP v celkovej výške oprávnených výdavkov  - 2 399 879,61 Eur bola podpísaná a  účinná od 22.12.2018.