Prijatie do ZSS

Prijímanie prijímateľov sociálnych služieb  do zariadenia prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách   a  o   zmene   a   doplnení    zákona   č.  445/1991 Zb.  o živnostenskom   podnikaní (  živnostenský  zákon  )  v   znení  neskorších predpisov  a v súlade  so  smernicou  BBSK   č. 005/2018/OSSZ, ktorá  upravuje  postup prijímania  občanov  do  zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti  Banskobystrického  samosprávneho  kraja  a  postup zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

V  ZSS  Slatinka  Lučenec  sa  poskytujú  sociálne  služby fyzickým osobám vo viacerých prevádzkach:


v  DSS Ulica Dekr. Matejovie 1623/7, 984 03 Lučenec,

v DSS Zvolenská 486/9, 985 59 Vidiná, 

v DSS Haličská cesta  2138/9A, 984 03 Lučenec

v Špecializovanom zariadení Ulica Martina Rázusa 138/18, 984 01 Lučenec

v ZPB Ulica Hviezdoslavova 1081/5 984 01 Lučenec ,

v ZPB Ulica Sládkovičova 136/8, 984 01  Lučenec,

v Útulku pre ženy s deťmi.

 
 • Fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách týždennou formou pobytu v prevádzke  Zvolenská 486/ 9, Vidiná, s celoročnou formou pobytu v prevádzke Dekr.Matejovie 1623/7 Lučenec a s ambulantnou formou pobytu na Haličskej ceste 2138/9A Lučenec
 •  Fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 s nepriaznivým zdravotným stavom - telesné postihnutie, detská mozgová obrna a iné telesné a neurologické poruchy v Špecializovanom zariadení Ulica  Martina Rázusa 138/18 Lučenec
 • Fyzickej osobe, ktorá je podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život v prevádzke Zariadenie podporovaného bývania na Ulica Sládkovičova 136/8, Lučenec, Zariadenie podporovaného bývania Ulica Hviezdoslavova 1081/5, Lučenec
 • Fyzickej osobe v Útulku pre ženy s deťmi, ktorá je podľa §2ods.2.písm.a)a i) v nepriaznivej sociálnej situácii - nemá zabezpečené ubytovanie, albo nemôže doterajšie bývanie užívať

O odkázanosti na sociálnu službu v Domove sociálnych služieb, v Špecializovanom zariadení  a v Zariadení podporovaného bývania  rozhoduje príslušný vyšší územný celok.

K tomu,  aby sa   žiadateľ o   sociálnu službu mohol stať  prijímateľom ZSS Slatinka, Lučenec , je potrebné:


1. Dôsledne  vyplniť tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a doložiť k  nej prílohy.

 • Tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, vypĺňa a potvrdzuje obvodný lekár.
 • posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom, tak tento bol vydaný
 • právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané
 • posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný

2. Zaslať vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami  na príslušný  VÚC podľa miesta  trvalého bydliska žiadateľa. Žiadatelia, ktorí  spadajú do  územného  obvodu  Banskobystrického samosprávneho kraja, žiadosť je potrebné zaslať na oddelenie sociálnych   služieb Úradu   Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica, alebo ich môžu doručiť osobne na podateľňu ÚBBSK.

3. Na základe  vyššie uvedených  dokladov vydá  Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja  „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a  „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré doručí žiadateľovi.

4. Po   doručení   posudku  a po  nadobudnutí  právoplatnosti  rozhodnutia, vyplniť  tlačivo „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby“ a doložiť k nej  nasledovné prílohy:

 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • Potvrdenie o príjme
 • Doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie)
 • Posudok vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ak bol vydaný)
 • V prípade, že je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony, doložiť aj:
 • Právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony
 • Právoplatné rozhodnutie o ustanovení opatrovníka
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti

5. Zaslať  vyplnenú „Žiadosť   o uzatvorenie   zmluvy   o zabezpečení poskytovania  sociálnej  služby“ spolu  s  prílohami uvedenými v bode 4 poštou na adresu: Zariadenie sociálnych služieb Slatinka, Haličská cesta 2138/9A, 984 03 Lučenec

Bližšie informácie o tom, ako postupovať pri podávaní žiadostí o umiestnenie do ZSS Slatinka Vám  poskytne  sociálna  pracovníčka   ZSS,   Mgr. Eva Mázorová  na  telefónnom čísle 0904 556 777.

Potrebné tlačivá si môžete vytlačiť zo stránky Úradu  banskobystrického samosprávneho kraja www.bbsk.sk/zabezpecenie-poskytovania-socialnej-sluzby
 

Ďalší postup prijatia klienta závisí od toho, či je v danom čase v zariadení voľné miesto, alebo či  je  kapacita  plne  obsadená.   V  prípade,  ak  sú v zariadení  všetky miesta obsadené, bude žiadosť zaradená do poradovníka čakateľov. Poradovník sa vedie v elektronickej forme.

Zaradenie do poradovníka sa oznamuje občanovi listom doručovaným doporučene, prípadne osobným prevzatím v zariadení sociálnych služieb.

Prílohy:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Čestné vyhlásenie o majetku  

Potvrdenie o bezinfekčnosti

Potrebné dokumenty k prijatiu do ZSS sú dostupné na stránke:

www.bbsk.sk/zabezpecenie-poskytovania-socialnej-sluzby

Úplné znenie smernice č. 005/2018/OSSZ o postupe prijímania a prevolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, je dostupné na stránke:www.dsszv.sk/files/1A%20-%20SMERNICA%20005%202018%20OSSZ.pdf