Prijatie do DSS

Prijímanie klientov do zariadenia prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách   a  o   zmene   a   doplnení  zákona   č.  445/1991 Zb.  o živnostenskom   podnikaní (  živnostenský  zákon  )  v   znení neskorších predpisov  a v súlade  so  smernicou  BBSK   č. 004/2013/ODDSS, ktorá upravuje postup prijímania občanov do  zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

V  DSS  Slatinka,  Lučenec   sa  poskytujú  sociálne  služby  fyzickým  osobám  vo  viacerých prevádzkach:

 • Fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách celoročnou formou v prevádzkach na ul. Dolná Slatinka č. 447, ul. J. D. Matejovie č. 7, ul. Dr. Vodu č. 14, ul. Hviezdoslavova č. 9
 • Fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách týždennou a ambulantnou formou v prevádzke Nádej, ul. Zvolenská č. 9, Vidiná
 • Fyzickej osobe, ktorá je podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život v prevádzke Zariadenie podporovaného bývania na ul. Sládkovičova č. 8, Lučenec, Zariadenie podporovaného bývania na ul. Hviezdoslavova č. 5, Lučenec, Zariadenie podporovaného bývania na ul. Farská lúka č. 1595/54 Fiľakovo

O odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb a v Zariadení podporovaného bývania  rozhoduje príslušný vyšší územný celok.

K tomu,  aby sa   žiadateľ o   sociálnu službu mohol stať   klientom DSS Slatinka, Lučenec , je potrebné:


1. Dôsledne vyplniť tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a doložiť k

    nej prílohy.

 • Tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ vypĺňa a potvrdzuje obvodný lekár.
 • posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom, tak tento bol vydaný
 • právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané
 • posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný

 

2. Zaslať vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami  na príslušný  VÚC podľa miesta  trvalého bydliska žiadateľa. Žiadatelia, ktorí  spadajú do  územného  obvodu  Banskobystrického samosprávneho kraja, žiadosť je potrebné zaslať na oddelenie sociálnych   služieb Úradu   Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica, alebo ich môžu doručiť osobne na podateľňu ÚBBSK.


3. Na základe  vyššie uvedených  dokladov vydá  Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja  „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a  „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré doručí žiadateľovi.


4. Po   doručení   posudku  a po  nadobudnutí  právoplatnosti  rozhodnutia, vyplniť  tlačivo „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby“ a doložiť k nej  nasledovné prílohy:

 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • Potvrdenie o príjme
 • Doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie)
 • Posudok vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ak bol vydaný)
 • V prípade, že je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony, doložiť aj:
 • Právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony
 • Právoplatné rozhodnutie o ustanovení opatrovníka
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti

 

5. Zaslať  vyplnenú „Žiadosť   o uzatvorenie   zmluvy   o zabezpečení poskytovania  sociálnej  služby“ spolu  s  prílohami uvedenými v bode 4 poštou na adresu: Úrad banskobystrického  samosprávneho   kraja,   odbor   sociálnych  vecí  a  zdravotníctva, Námestie  SNP  č.  23,  974   01  Banská Bystrica.

    Bližšie informácie o tom, ako postupovať pri podávaní žiadostí o umiestnenie do DSS Vám  poskytne sociálna pracovníčka DSS Mgr. Eva Mázorová na t. č. 0904 556 777

  Potrebné   tlačivá   nájdete   v   prílohe,  alebo  si  ich  môžete   vytlačiť  zo   stránky  Úradu  banskobystrického samosprávneho kraja www.bbsk.sk.
 

     Doručenú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby pracovníčka Úradu banskobystrického samosprávneho kraja posúdi a rozhodne v zmysle uvedených právnych predpisov. Ďalší postup prijatia klienta závisí od toho, či je v danom čase v zariadení voľné miesto, alebo či je kapacita plne obsadená. V prípade, ak sú v zariadení všetky miesta obsadené bude žiadosť zaradená do poradovníka čakateľov.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Čestné vyhlásenie o majetku  

Potvrdenie o bezinfekčnosti

Potrebné dokumenty k prijatiu do DSS sú dostupné na stránke:

www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Tla%C4%8Div%C3%A1/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby.aspx