Prevádzky ZSS

 

 

Z dôvodu ukončenia rekonštrukčných stavebných prác v rámci investičného projektu Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka a následných zmien Organizačnej štruktúry ZSS Slatinka od 1.1.2024, došlo k prerozdeleniu druhov a foriem sociálnych služieb, konkrétne:

k vytvoreniu dvoch úsekov:

1. Ekonomicko - prevádzkový úsek

2. Úsek služieb prijímateľom