Poskytované sociálne služby

Domov sociálnych služieb Slatinka je rozpočtová organizácia zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom.

V zariadení sa poskytujú sociálne služby deťom a dospelým klientom s mentálnym a kombinovaným postihnutím bez vekového ohraničenia, v niekoľkých samostatných prevádzkach, v ktorých sa poskytujú rôzne druhy sociálnych služieb a to:

        v Domove sociálnych služieb

       v Zariadení podporovaného bývania

        v Podpore samostatného bývania

     •   v Útulku pre ženy s deťmi

 

 V Domove sociálnych služieb s kapacitou 53 miest sa poskytujú služby bývania formou:

·         Ambulantného (4 miesta)

·         Týždenného     (10 miest)

·         Celoročného pobytu (39 miest)

V Domove sociálnych služieb sa:

Poskytuje sa
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. ošetrovateľská starostlivosť
5. ubytovanie
6. stravovanie
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
8. osobné vybavenie
9. vreckové a vecné dary dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou

Zabezpečuje
1. pracovná terapia
2. záujmová činnosť

Utvárajú podmienky na
1. vzdelávanie
2. úschovu cenných vecí

Sociálna služba Domova sociálnych služieb sa poskytuje v troch rodinných domoch v meste Lučenec a v jednom rodinnom dome v obci Vidiná.

 

V Zariadení podporovaného bývania s celoročnou pobytovou formou a s kapacitou 16 miest sa poskytuje:

1.    dohľad

2.    ubytovanie

3.    sociálne poradenstvo

4.    pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

• utvárajú podmienky na prípravu stravy

• vykonáva sociálna rehabilitácia

Sociálna služba Zariadenia podporovaného bývania sa poskytuje v dvoch rodinných domoch v Lučenci a v činžiakovom byte vo Fiľakove.

 

Od 1.9.2015 zariadenie poskytuje sociálnu službu Podporu samostatného bývania 10 klientom v prirodzenom sociálnom prostredí v meste Lučenec formou terénnej sociálnej služby v dvoch  prenajatých jednoizbových bytoch, v jednom jednoizbovom mestskom byte a v jednom prenajatom rodinnom dome.

V Podpore samostatného bývania sa poskytuje sociálna služba na podporu:

• samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti

• pomoci v domácnosti

• hospodárenia s peniazmi

• organizovania času

• zapojenia sa do spoločenského a pracovného života

• rozvoja osobných záujmov

• predchádzania a riešenia krízových situácií

• spoločensky primeraného správania sa

Poskytuje sa:

1.Sociálne poradenstvo

2.Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Vykonáva:

1.Preventívna aktivita

2.Sociálna rehabilitácia

 

Od 1.4.2019 zariadenie poskytuje  v  Útulku pre ženy s deťmi sociálne služby ženám spolu s  ich deťmi, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných funkcií a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Útulok pre ženy s deťmi poskytuje ubytovacie služby s časovo obmedzeným ubytovaním s nižším štandardom, na dobu určitú (na pol roka, s možnosťou predĺženia maximálne do jedného roka). Kapacita zariadenia útulku pre ženy s deťmi je 17 miest.

V Útulku pre ženy s deťmi  sa prijímateľom sociálnych služieb poskytujú nasledovné sociálne služby:

  • Ubytovanie na určitý čas
  •  Sociálne poradenstvo
  •  Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  •  Nevyhnutné ošatenie a obuvi

Zabezpečuje:

  • Rozvoj pracovných zručností

Utvárajú sa podmienky na:

  • Prípravu stravy, výdaj stravy, alebo výdaj potravín
  •  Vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
  •  Upratovanie
  •  Pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
  • Záujmovú činnosť

 

Sociálna služba v útulku pre ženy s deťmi sa poskytuje v rodinnom dome v Lučenci.