Poskytované sociálne služby

Zariadenie sociálnych služieb Slatinka je rozpočtová organizácia zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom.

V zariadení sa poskytujú sociálne služby deťom a dospelým klientom s mentálnym a kombinovaným postihnutím bez vekového ohraničenia, v niekoľkých samostatných prevádzkach, v ktorých sa poskytujú rôzne druhy sociálnych služieb a to:

        v Domove sociálnych služieb

        •    v Špecializovanom zariaden

       v  Zariadení podporovaného bývania

        v Podpore samostatného bývania

     •   v Útulku pre ženy s deťmi

 

 V Domove sociálnych služieb s kapacitou 26 miest sa poskytujú služby bývania formou:

·         Ambulantného (4 miesta)

·         Týždenného     (10 miest)

·         Celoročného pobytu (12 miest)

V Domove sociálnych služieb sa:

Poskytuje sa
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. ošetrovateľská starostlivosť
5. ubytovanie
6. stravovanie
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
8. osobné vybavenie

Zabezpečuje

1. rozvoj pracovných zručností
2. pomoc pri pracovnom uplatnení

3.záujmová činnosť

Utvárajú podmienky na
1. vzdelávanie
2. úschovu cenných vecí

Sociálna služba Domova sociálnych služieb sa poskytuje v dvoch rodinných domoch -  v meste Lučenec a v obci Vidiná.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba 12 prijímateľom s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorým je telesné postihnutie,  Detská mozgová obrna a iné telesné a neurologické poruchy celoročnou pobytovou formou

V špecializovanom zariadení sa:

    a) poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej firzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna
       rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údžba bielizne
       a šatstva, osobné vybavenie,
   b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností, pomoc pri pracovnom uplatnení a záujmová činnosť,
   c) utvárajú podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.
   Sociálna služba Špecializovaného zariadenia sa poskytuje v jednom rodinnom dome v meste Lučenec.
 

V Zariadení podporovaného bývania s celoročnou pobytovou formou a s kapacitou 23 miest sa poskytuje:

1.    dohľad

2.    ubytovanie

3.    sociálne poradenstvo

4.    pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

• utvárajú podmienky na prípravu stravy,

     • upratovanie,
 
    • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

• vykonáva sociálna rehabilitácia

Sociálna služba Zariadenia podporovaného bývania sa poskytuje v dvoch rodinných domoch v meste Lučenec.

 

Od 1.9.2015 zariadenie poskytuje sociálnu službu Podporu samostatného bývania  prijímateľom v prirodzenom sociálnom prostredí v meste Lučenec formou terénnej sociálnej služby v prenajatých bytoch.

V Podpore samostatného bývania sa poskytuje sociálna služba na podporu:

• samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti

• pomoci v domácnosti

• hospodárenia s peniazmi

• organizovania času

• zapojenia sa do spoločenského a pracovného života

• rozvoja osobných záujmov

• predchádzania a riešenia krízových situácií

• spoločensky primeraného správania sa

Poskytuje sa:

1.Sociálne poradenstvo

2.Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Vykonáva:

1.Preventívna aktivita

2.Sociálna rehabilitácia

 

Od 1.4.2019 zariadenie poskytuje  v  Útulku pre ženy s deťmi sociálne služby ženám spolu s  ich deťmi, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných funkcií a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Útulok pre ženy s deťmi poskytuje ubytovacie služby s časovo obmedzeným ubytovaním s nižším štandardom, na dobu určitú (na pol roka, s možnosťou predĺženia maximálne do jedného roka). Kapacita zariadenia útulku pre ženy s deťmi je 17 miest.

V Útulku pre ženy s deťmi  sa prijímateľom sociálnych služieb poskytujú nasledovné sociálne služby:

 • Ubytovanie na určitý čas
 •  Sociálne poradenstvo
 •  Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 •  Nevyhnutné ošatenie a obuvi

Zabezpečuje:

 • Rozvoj pracovných zručností
 • Pomoc pri pracovnom uplatnení

Utvárajú sa podmienky na:

 • Prípravu stravy, výdaj stravy, alebo výdaj potravín
 •  Vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
 •  Upratovanie
 •  Pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
 • Záujmovú činnosť

 

Sociálna služba v útulku pre ženy s deťmi sa poskytuje v rodinnom dome v Lučenci.