Podávanie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v Úrade BBSK a jednotlivých OvZP BBSK.

Podľa zákona č. 307/2014 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2015 je hlavný kontrolór úradu BBSK.

Podnet je možné podať:

a.) elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 denne

b.) poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie " DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ"