Zmena názvov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, Zmena sídla organizácie

31.12.2023 12:59

V súlade s Uznesením  BBSK č.267/2023 zo dňa 23.11.2023, ktoré nadobúda účinnosť 1.januára 2024 ako aj Zriaďovacej listiny č.60936/2023 zo dňa 30.11.2023, ktorá nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2024 dávame na vedomie,

že od 1. januára 2024 dôjde k zmene pôvodného názvu poskytovateľa sociálnych služieb Domov sociálnych služieb „SLATINKA“, so sídlom Dolná Slatinka 271/1, 984 01 Lučenec.

Nový názov poskytovateľa sociálnych služieb je:

Zariadenie sociálnych služieb Slatinka, Haličská cesta 2138/9A, 984 03 Lučenec.

 

     Súčasne od 1.januára 2024, z dôvodu ukončenia rekonštrukčných stavebných prác v rámci investičného projektu zo ŠF EÚ s názvom: Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb “SLATINKA“  a následného presťahovania sa,

 dôjde aj k zmene sídla poskytovateľa sociálnych služieb z pôvodnej adresy Dolná Slatinka 271/1, 984 01 Lučenec na novú adresu - Haličská cesta 2138/9A, 984 03 Lučenec.

—————

Späť