Výberové konanie

06.06.2013 17:31

Riaditeľka Domova sociálnych služieb Slatinka

Dolná Slatinka č. 271, Lučenec

 

Vyhlasuje

podľa ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

Výberové konanie

 

na obsadenie miesta:

 

 

vedúci / vedúca  prevádzky DSS, ul. Dolná Slatinka č. 447, Lučenec

 

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné podmienky:

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie humanitného alebo ekonomického smeru  I. alebo II. stupňa

Odborná prax:

 • Minimálne 5 rokov praxe v sociálnej oblasti so zameraním na prácu s osobami s mentálnym postihnutím

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Bezúhonnosť

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov zo sociálnej oblasti, právnych predpisov a dohovorov z oblasti práv ľudí so zdravotným postihnutím a súčasných trendov v oblasti poskytovania sociálnych služieb osobám so špecifickými potrebami
 • Vypracovanie písomného materiálu: „Návrh na zvýšenie kvality a efektivity sociálnych služieb v prevádzke DSS na ul. Dolná Slatinka č. 447, Lučenec v súlade s Koncepciou rozvoja Domova sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka č. 271, 984 01  Lučenec“ v rozsahu max. 3 strany formátu A4
 • Organizačné a manažérske schopnosti
 • Osobnostné predpoklady potrebné k práci s ľuďmi so špecifickými potrebami

 

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s nasledovnými prílohami:

 

 • Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe v sociálnej oblasti
 • Motivačný list
 • Doklad o vysokoškolskom vzdelaní (kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní)
 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prihláške do výberového konania, profesijnom životopise a doklade o vysokoškolskom vzdelaní
 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • Písomný materiál: „Návrh na zvýšenie kvality a efektivity sociálnych služieb v prevádzke DSS na Dolná Slatinka č. 447, Lučenec v súlade s Koncepciou rozvoja Domova sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka č. 271, 984 01  Lučenec“
 • Presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt

 

Najneskôr do 20.6.2013 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – vedúci / vedúca prevádzky DSS, ul. Dolná Slatinka č. 447, Lučenec“ na adresu: Domov sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka č. 271, 984 01  Lučenec.

 

Prípadné informácie o Domove sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka č. 271, Lučenec Vám budú poskytnuté na t.č. 047/4331681, 047/4331682.

 

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

 

Výberové konanie bude pozostávať z:

 1. Vedomostného testu
 2. Ústneho pohovoru
 3. Spracovaného materiálu: „Návrh na zvýšenie kvality a efektivity sociálnych služieb v prevádzke DSS na ul. Dolná Slatinka č. 447, Lučenec v súlade s Koncepciou rozvoja Domova sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka č. 271, 984 01  Lučenec“ a jeho prezentácie

 

 

V Lučenci dňa 8.6.2013

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Denisa Nincová

                                                                                                   Riaditeľka DSS

—————

Späť