Slávnostné odovzdanie kľúčov od nových bývaní

12.10.2022 21:40

Z príležitosti  ukončenia rekonštrukčných stavebných prác  4 objektov zariadenia boli 12.10.2022 o 11:00 hod.,  prijímateľom sociálnych služieb  DSS SLATINKA za prítomnosti pozvaných hostí slávnostne odovzdané kľúče od nových bývaní.

Súčasťou slávnostného odovzdania kľúčov bola aj výstava fotografií "Jednoduché šťastie" fotografa Alana Hyžu.

Projekt  s názvom:  Zavŕšenie transformačného procesu  s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb „SLATINKA“, bol realizovaný  v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom období 2014 – 2020, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

Investičný projekt zhodnocuje 4 objekty v správe BBSK (1 objekt je v dlhodobom prenájme od MsÚ Lučenec), ktoré boli v takom technickom stave, že si vyžadovali zásadné rekonštrukcie.

Cieľom realizácie projektu je deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Slatinka a to prostredníctvom prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím. 

—————

Späť