Slatinka – cesta späť do komunity

23.02.2015 16:11

Na stránke Implemetačnej agentúry o nás napísali:

V stredu 11. februára naša cesta
smerovala do Lučenca, kde sa uskutočnilo ďalšie stretnutie v komunite. Jeho
hlavným cieľom bolo zoznámiť významných aktérov v lokalite
s transformačnými zámermi zariadenia a jeho zriaďovateľa.

Stretnutie sa konalo
v priestoroch hotela Pelikán a trochu sme sa obávali, či sa vo veľkej
sále nebudeme cítiť stratení. Našťastie sa ukázalo, že viacročná práca, ktorú
Slatinku už urobila v oblasti budovania vzťahov s komunitou,
priniesla svoje ovocie. Podpora študentov zo Sociálnej a pedagogickej
akadémie vytvorila možnosť prizvať ďalších k dobrovoľníckej podpore, ale
hlavne vysvetliť o čo v skutočnosti ľuďom v Slatinke ide.

Úvodom  všetkých účastníkov
privítala riaditeľka zariadenia Mgr. Denisa Nincová. Prvú prezentáciu mal vedúci
metodického tímu NP DI PhDr. Miroslav Cangár. Veľmi ľudsky a hodnotovo
priblížil základné myšlienky deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb,
jej východiská a oporu v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím. Nasledovala krátka informácia o samotnom projekte NP DI. Zdôraznila,
že ide o pilotné overenie, ako v našich podmienkach zavádzať zmeny,
ako sieťovať zariadenia a ľudí v komunite, ako im pomáhať prekonávať
prekážky nielen dané, ale aj tie, ktoré vznikajú počas trvania projektu.

Potom pani riaditeľka Nincová
prezentovala krátku históriu zariadenia a dôležité kroky, ktoré na svojej
ceste naspäť do komunity už dosiahli. Medzi účastníkmi stretnutia bola aj pani
primátorka PhDr. Alexandra Pivková, ktorá viac rokov Slatinku v jej
transformačných snahách podporuje. Jej účasť a slová ubezpečili
zamestnancov aj klientov DSS Slatinky, že v ich neľahkom rozpoložení majú jej
stálu oporu. V prvej fáze ROP sa nepodarilo zapojiť aj do investičného
projektu a "dotiahnuť" transformáciou zariadenia aj v stavebnej
rovine. Už teraz však DSS Slatinka poskytuje služby v 6 objektoch. Predstavili
ich jednotliví vedúci a rovnako načrtli oblasti, kde by potrebovali pomoc
- od ľudí z komunity, samosprávy, zriaďovateľa. Posledná prezentácia
patrila Zolimu a Katke, mladým ľuďom, ktorí majú sen o spoločnom bývaní.
Je skvelé vidieť, že vedenie zariadenia naplnenie ich sna vníma ako svoju
zodpovednosť a zároveň aj veľké privilégium.

V rámci diskusie sa prihovorila
expertka pre podporované zamestnávanie PhDr. Viera Záhorcová, PhD. Priblížila
možnosti zamestnania, ktoré existujú pre ľudí s postihnutím. Na
konkrétnych príkladoch na Slovensku ukázala, ako sa to dá. Pretože veľmi
kľúčovou časťou procesu deinštitucionalizácie je zamestnávanie obyvateľov
zariadení. Mali by sme byť pripravení ponúknuť im možnosť na zmysluplné
trávenie času, prípravu na možné uplatnenie na bežnom trhu práce, vytvoriť im
pracovné miesta, a tak im umožniť byť čo najviac samostatnými. Táto téma v rámci
diskusie zaujala aj riaditeľa Špeciálnej základnej školy. Na základe podnetov,
ktoré prišli aj z jeho strany, bude dobré v Lučenci uskutočniť aj
menšie stretnutie s komunitou na tému inkluzívneho vzdelávania.

V neformálnych diskusiách po
oficiálnej časti, sme spoločne nachádzali možnosti, ako zapracovať myšlienky DI
a práce v komunite aj do ich vlastnej agendy. Jasne sme dokázali
pomenovať oblasti, kde bude treba širšiu spoluprácu a z ľudí bolo
cítiť, že prišli lebo chceli a nie preto, že sa to od nich očakávalo.
A to je pre budúcu možnú spoluprácu veľmi pozitívnym signálom. Okrem toho
si mohli účastníci pozrieť aj výstavu fotografií Alana Hyžu Jednoduché šťastie,
ktorá sa prezentuje jeho pohľad na zmeny v živote ľudí, ktorí odišli
z kaštieľa a začali žiť v komunite.

 

 

 

—————

Späť