Riaditeľka DSS vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: sociálny pracovník

20.05.2014 09:48

Riaditeľka Domova sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka  271, 984 01 Lučenec vyhlasuje podľa ustanovenia  § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

                                                                                                                                                                                      

na obsadenie pracovného miesta

 sociálny pracovník, DSS Slatinka, Dolná Slatinka 271, 984 80 Lučenec,

v prevádzke DSS, ul. Hviezdoslavova č. 5, 984 01  Lučenec

                                                     

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci podmienky:   

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore sociálna práca
 • Prax v práci s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením minimálne 3 roky
 • Zdravotná spôsobilosť na výkon práce
 • Bezúhonnosť
 • Osobnostné predpoklady
 • Znalosti z oblasti sociálnej práce v podmienkach zariadenia sociálnych služieb
 • Užívateľské zručnosti práce s PC ( MS Office, Internet, atď) 

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní zašlú písomnú žiadosť s nasledovnými údajmi a prílohami :

 • Žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • Profesijný životopis
 • Motivačný list
 • Doklady preukazujúce kvalifikáciu
 • Doklady  o absolvovaní kurzov a výcvikov
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
 • Presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt                 

Žiadosť zasielajte najneskôr do 9.6.2014 v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ

KONANIE – sociálny pracovník“ na adresu Domov sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka 271, 984 80 Lučenec

 

Výberové konanie soc. prac..pdf (405 kB)

 

                                                                                             

—————

Späť