"Investičný projekt"

26.10.2018 11:10

DSS Slatinka v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu  v programovacom období 2014 – 2020, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám , kód výzvy: IROP-P02-SC211-2017-17.,  vypracoval investičný projekt s názvom:

Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb „SLATINKA“.

Cieľom realizácie projektu je deinštitucionalizácia DSS Slatinka a to prostredníctvom prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím. Realizáciou aktivít projektu sa zrekonštruuje 5 samostatných objektov v meste Lučenec a v obci Vidiná. Zrekonštruované objekty budú slúžiť na poskytovanie pobytových a ambulantných služieb.

25.05.2018 elektronicky systémom ITMS+14 bola riadiacemu orgánu OP Integrovaný ROP zaslaná žiadosť o poskytnutie Nenávratného finančného príspevku.

Žiadosť o poskytnutie Nenávratného finančného príspevku bola 22.10.2018 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválená.

—————

Späť