"Prekonajme bariéry"

14.06.2019 15:27

V rámci vyhlásenej grantovej výzvy Nadácie EPH  v oblasti podpory Znevýhodnené skupiny sme vypracovali projekt  pod názvom „Prekonajme bariéry“.  Projekt sa orientuje na pomoc ľudom s mentálnym a zdravotným znevýhodnením, s poruchami mobility,  pohybujúcich sa na invalidnom vozíku. Cieľom projektu je prostredníctvom pomocného zariadenia – schodolezu pomôcť  prijímateľom so zdravotným a telesným znevýhodnením žijúcim v zariadení podporovaného bývania na Sládkovičovej ulici  v Lučenci prekonať architektonické bariéry, schodiská  v interiéri domu v mieste bývania, vo verejných priestoroch, občianskych budovách.

Projekt bol  Nadáciou EPH schválený a Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  na projekt vo výške 5 900.00  Eur bola dňa 7. júna 2019 podpísaná a zverejnená.

Za schválenie projektu a poskytnutie finančného príspevku ďakujeme.

—————

Späť