Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu sociálny pracovník

13.09.2016 12:04

Riaditeľka Domova sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka 271, 984 01 Lučenec vyhlasuje podľa ustanovenia  § 5  zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom  záujme v znení  neskorších predpisov a v zmysle smernice číslo 006/2013/ODDPPSS "Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vedúcich zamestnancov a sociálnych pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a kurately zriadených Banskobystrickým samosprávnym krajom" v znení neskorších dodatkov

                                    VÝBEROVÉ   KONANIE

na obsadenie pracovného miesta

 

sociálny(a) pracovník (čka) , DSS Slatinka, Dolná Slatinka 271,  984 80 Lučenec,

v prevádzke DSS, ul. J.D.Matejovie  č.7, 984 01 Lučenec

 

Žiadosť o účasť vo výberovom  konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci podmienky:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca
 • Prax v práci s ľuďmi s mentálnym postihnutím
 • Zdravotná spôsobilosť na výkon práce
 • Bezúhonnosť
 • Osobnostné predpoklady
 • Znalosti z oblasti sociálnej práce v podmienkach zariadenia sociálnych služieb
 • Užívateľské zručnosti práce  s PC (MS Office, Internet, atď)

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní zašlú písomnú žiadosť s nasledovnými údajmi a prílohami:

 • Žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • Profesijný životopis
 • Motivačný list
 • Projekt práce s prijímateľmi sociálnych služieb s mentálnym postihnutím
 • Doklady preukazujúce kvalifikáciu
 • Doklady o absolvovaní kurzov  a výcvikov
 • Aktuálny výpis z Registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
 • Presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt

Žiadosť zasielajte najneskôr  do 22.09.2016 v zalepenej obálke s označením

VÝBEROVÉ KONANIE – sociálny pracovník“ na adresu Domov sociálnych služieb  Slatinka, Dolná Slatinka 271, 984 01 Lučenec.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním

 

 

                                                                                                  

                                                                                             

—————

Späť