Návšteva radného z Kraja Vysočina

31.03.2014 12:03

Minulý týždeň Domov sociálnych služieb Slatinka v Lučenci navštívila vzácna návšteva z Českej republiky, člen Rady Kraje Vysočina Mgr. et Bc.Petr Krčál, ktorý pôsobí ako radní v oblasti sociálnych vecí a verejných služieb pre občanov so zdravotným postihnutím a ktorý sa v rámci svojej práce zameriava na zlepšovanie kvality života ľudí so zdravotným a spoločenským znevýhodnením a oblasti začleňovania ľudí so ZP v maximálnej možnej miere do spoločnosti. Pán radní nám v rámci výmeny skúseností dobrej praxe v rámci procesu deinštitucionalizácie porozprával o skúsenostiach v Českej republike. Kde Kraj Vysočina je jedným z krajov, ktoré sa aktívne zapojili do projektu transformácie ústavnej starostlivosti. Vďaka tomuto projektu ľudia so zdravotným postihnutím prechádzajú žiť z veľkých ústavov do bytov a rodinných domov v bežnej zástavbe a žijú spôsobom života, aký je bežný pre ich vrstovníkov bez zdravotného postihnutia. Vďaka tomuto projektu už viacero klientov bývalých inštitúcií v kraji Vysočina – Domova Háj, Domova Jeřabina, Ústavu sociální péče Křižanov a Domova bez zámku v Jinošove žije v bežných domácnostiach, pričom prevzali zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk, starajú sa o svoje domácnosti, chodia do zamestnania, pestujú svoje záľuby a stretávajú sa so svojimi priateľmi z okolia.

Pán radní si prešiel naše zariadenie, ocenil našu doterajšiu snahu o deinštitucionalizáciu sociálnych služieb, ktoré v domove poskytujeme a diskutoval s nami o procese DI jeho prínosoch pre život klientov inštitúcií, ale aj bariérach a prekážkach, ktoré tento proces sprevádzajú.

 

—————

Späť