Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb

03.07.2014 10:19

Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb

Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI) je realizovaný v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, jeho hlavným cieľom je zahájiť a podporiť proces deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a zároveň pripraviť a overiť jednotný postup deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a duševnou poruchou, a tiež podporiť verejných poskytovateľov, ktorí majú záujem transformovať svoje inštitucionálne služby na komunitné a využiť pre tento účel disponibilné prostriedky Regionálneho operačného programu, prioritná os 2 Sociálna infraštruktúra na realizáciu prvých projektov deinštitucionalizácie.

V zariadeniach sociálnych služieb zapojených do projektu v participujúcich samosprávnych krajoch budú pod odborným vedením metodického tímu expertov pracovať interdisciplinárne transformačné tímy,  ktoré po absolvovaní špecializovaných vzdelávacích kurzov dokážu individuálne pripravovať podmienky pre presťahovanie sa klientov do komunity a tiež samotných klientov na adaptabilné zvládnutie celého procesu.

 

Realizáciou projektu získajú klienti zariadení sociálnych služieb, zamestnanci verejných zariadení sociálnych služieb, zriaďovatelia – zamestnanci samosprávnych krajov cenné skúsenosti, ktoré budú slúžiť ako príklady dobrej praxe pre systémovú deinštitucionalizáciu v SR. Vznikne ľudský potenciál odborníkov pre širšie zavádzanie zmien po roku 2015.

 

Cieľ projektu:

Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb

 

Špecifické ciele projektu:

Vytvoriť základné podmienky na úspešný prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Naštartovať a podporiť proces deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb

 

Viac informácií: https://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-di

www.iazasi.gov.sk

www.esf.gov.sk

—————

Späť