GDPR

Základné informácie k GDPR

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES bolo prijaté dňa 27. apríla 2016 (ďalej tiež ako „nariadenie GDPR“).

GDPR je skratka nového nariadenia v anglickom jazyku (General Data Protection Regulation).

Nové Nariadenie je na území SR od 25. mája 2018 priamo účinné, a  nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov. 

Právo na ochranu osobných údajov nám zaručuje aj Ústava Slovenskej republiky v čl. 19 ods. 3: „Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.“ Národná rada Slovenskej republiky schválila 30. apríla 2013 nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ktorý je účinný od 1. júla 2013. Od účinnosti starého zákona boli také rozsiahle zmeny, že si to vyžiadalo vytvorenie nového zákona o ochrane osobných údajov spolu s dvomi vyhláškami, čím sa platnosť posledného zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) zrušila. Nový zákon o ochrane osobných údajov prešiel celým legislatívnym procesom, ktorý bol ukončený podpisom prezidenta Slovenskej republiky. Cieľom nového zákona o ochrane osobných údajov je zaviesť prehľadnú úpravu práv a povinností osôb začlenených do procesu spracúvania osobných údajov, upevniť nezávislé postavenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov a poskytnúť odchýlky potrebné v konaní podľa tohto zákona z dôvodu špecifického charakteru hmotnoprávnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov ako neoddeliteľnej súčasti základných práv a slobôd v právnom poriadku Slovenskej republiky. Podľa dôvodovej správy návrh zákona prispeje k dosiahnutiu väčšej právnej istoty pre všetky zainteresované subjekty.