Publikácie

 
 
 
Monitoring-bariérovosti.pdf (5076771) Spoločným menovateľom všetkých sú bariéry a to, ako sa s nimi vysporiadavame.
 
Búranie_mýtov.pdf (3912325)  Publikácia sa zaoberá najbežnejšími mylnými predstavami o ľuďoch s postihnutím, o nezávislom živote a osobnej asistencii. Je určená každému, kto by sa chcel dozvedieť viac o nezávislom živote, ako ho vysvetľujú ľudia so zdravotným postihnutím.
 
Spôsobilosť na právne úkony, cesta k samostatnosti a nezávislosti.pdf (376124) Príručka je určená najmä sociálnym pracovníkom a podporovateľom ľudí, ktorí sú pozbavení alebo obmedzení svojej právnej spôsobilosti. Nachádzjú sa v nej  vysvetlenia pojmov, presný popis postupu, ale aj praktické rady a upozornenia. V prílohe sa nachádzajú aj návrhy na formálne žiadosti.
 
Čo znamená ŽIŤ NEZÁVISLE a byť  začlenený do komunity.pdf (3266756) Výbor OSN vydal Všeobecný komentár k článku 19 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím Žiť nezávisle a byť začlenený do komunity. Veľmi jasne hovorí o tom, čo znamená napĺňanie tohto článku pre štáty a pomenúva čo konkrétne znamená ak človek chc ežiť nezávisle a byť začlenený do komunity.
 
 
PSB-priručka.pdf (811085) Publikácia vymedzuje obsah a cieľ sociálnej služby Podpora samoatatného bývania. Venuje sa aj  praktickým otázkam, ktoré musí riešiť poskytovateľ, objednávateľ, aj prijímateľ tejto služby.
 
Plán účasti a skúsenosti.pdf (372058)  Publikácia Plán účasti a skúsenosti je jeden z nástrojov individuálneho plánovania, ktorý zabezpečuje a rozvíja kvalitu a zmysel života pre dospelých ľudí s kombinovaným alebo ťažkým postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb.
 
Ako-určiť-cenu-soc-služby.pdf (660438).pdf (372058 Financovanie sociálnych služieb je potrebné upraviť tak, aby v sektore existovali motivácie na inováciu služieb a zvyšovanie ich kvality.