PROJEKT

 

Domov sociálnych služieb  SLATINKA v rámci IROP v programovacom období 2014 – 2020 Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám kód výzvy IROP-Z-302021Q262-211-17 vypracoval projekt s názvom:

Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb "SLATINKA". 

 

Cieľom projektu je deinštitucionalizácia DSS SLATINKA prostredníctvom prechodu poskytovania  sociálnych služieb  z inštitucionálnej formy na komunitnú, s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím.

Projektom sa zrekonštruuje 5 samostatných objektov za účelom poskytovania pobytových  a ambulantných služieb pre prijímateľov sociálnych služieb  zariadenia v meste Lučenec (4 stavebné objekty) a v obci Vidiná (1 stavebný objekt)

SO 01 – na ul. J. D. Matejovie, Lučenec

SO 02 – na ul. Dr. Vodu, Lučenec

SO 03 -  na ul. Zvolenská, Vidiná

SO 04 – na ul. Hviezdoslavova, Lučenec

SO 05 – na ul.Rázusova, Lučenec

 

Stavebné objekty budú po realizácii projektu spĺňať maximálnu kapacitu 12 miest v jednom objekte a maximálnu  kapacitu 6 miest v jednej bytovej jednotke. Realizáciou projektu dôjde k úplnému opusteniu areálu kaštieľa a poskytovanie sociálnych služieb inštitucionálnou formou bude ukončené. Proces deinštitucionalizácie DSS SLATINKA prebieha v súlade s nastavenou víziou, ako dlhodobý proces postupnej transformácie veľkej inštitúcie na komunitné sociálne služby. Realizáciou projektu dôjde k úplnej transformácii zariadenia, proces transformácie bude ukončený. 

Predkladaný projekt je v  súlade s TRANSFORMAČNÝM PLÁNOM   Domova sociálnych služieb "SLATINKA".

 

     Predpokladaná doba realizácie projektu je 16 kalendárnych mesiacov.

     Začiatok realizácie projektu: 03/2021

     Predpokladané ukončenie realizácie aktivít projektu: 06/2022

 

Info tabuľa.pdf (441124)