NP DI PTT 

 
Domov sociálnych služieb Slatinka, sa v zmysle zmluvy s Implementačnou agentúrou MPSVR SR , číslo zmluvy 005/2014-IZ-4.0/V zapojil do národného projektu: „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“ (ďalej len „NP DI“).
 

Cieľom NP DI bolo pripravenie a overenie jednotného postupu deinštitucionalizácie sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Obsahom procesu DI bolo riešenie dopadu negatívnych vplyvov inštitucionalizácie tým, že sa podporili možnosti pre prechod klientov DSS Slatinka do prirodzeného prostredia komunity  a súbežné vytvorenie podmienok na ich úplné a rovnoprávne začlenenie do spoločnosti či už v oblasti prístupnosti služieb, vzdelávania a zamestnávania.

NP DI definuje proces deinštitucionalizácie ako jeden zo základných prostriedkov transformácie systému sociálnych služieb a ústavnej starostlivosti v detských domovoch, ktorý v rámci viacerých spojených procesov predpokladá úplné zatvorenie a zrušenie inštitucionálnych sociálnych služieb a zároveň vytvorenie, rozvoj a podporu efektívnej siete nových alebo existujúcich alternatívnych komunitných služieb pre obyvateľov daného územného spoločenstva. Deinštitucionalizácia je proces prechodu od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitných službám, ktoré zabezpečujú jednotlivcovi nezávislý život, aktivitu a sociálnu participáciu.

NP DI obsahoval viacero kľúčových oblastí, jednou z nich bola oblasť podporovaného zamestnávania. V tejto oblasti sa v rámci projektu realizovali tieto aktivity: kurz podporovaného zamestnávania pre zamestnancov DSS, kurz zameraný na Špecifiká práce s cieľovými skupinami podporovaného zamestnávania a modelovanie aktivizácie a pracovného začlenenia klientov zariadenia. Zrealizovalo sa aj vzdelávanie klientov zariadenia, tj. občanov so zdravotným postihnutím v oblasti podporovaného zamestnávania, realizoval sa program orientovaný na rozvoj zručností v oblasti pracovnej orientácie, stimulácia záujmu o aktivizáciu. Klienti zariadenia navštívili viaceré chránené dielne a pracoviská na trhu práce v Slovenskej republike.

Súčasťou NP DI bola aj spolupráca s komunitou. Zrealizovaných bolo niekoľko stretnutí s potencionálnymi zamestnávateľmi v regióne s cieľom hľadať pracovné uplatnenie pre osoby so zdravotným postihnutím.