Deinštitucionalizácia (DI) v DSS Slatinka

Hlavným cieľom procesu deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb Slatinka je podpora prijímateľov sociálnych služieb v ich návrate do prirodzeného prostredia a spoločenského života, vytvorenie podmienok pre využívanie bežne dostupných verejných služieb a nadväzovanie sociálnych kontaktov v komunite. Naplnenie tohto cieľa sa dosiahne transformáciou inštitucionálneho systému služieb na systém komunitných sociálnych služieb. Spočíva v opustení neúčelových a nevhodných objektov, ktoré dovoľujú len pasívnu starostlivosť o občanov, významne limitujú ich aktivizáciu v rozvíjaní schopností aj tým, že  nespĺňajú podmienku prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Vytvorí sa sieť rôznorodých pobytových, ambulantných a terénnych sociálnych služieb, ktorá významne sfunkční systém uspokojovania individuálnych potrieb občanov v objektoch, ktoré sa svojím vzhľadom, polohou a kapacitou  neodlišujú od bežného spoločenského štandardu. Občania -prijímatelia sociálnych služieb sa budú podporovať v tom, aby v čo najväčšej miere využívali možnosť žiť bežným, nezávislým spôsobom života, o ktorom môžu sami rozhodovať.

 

Zásady a princípy deinštitucionalizácie

V zariadení sa rešpektujú zásady a princípy, ktoré vedú k vytvoreniu kvalitných, partnerských vzťahov medzi prijímateľmi a  poskytovateľom sociálnych služieb. Tieto princípy sú obsiahnuté v Etickom kódexe zamestnancov DSS Slatinka.

Cieľom je vytvoriť  kvalitatívne nový systém, v rámci ktorého sa :

•rešpektuje prirodzená ľudská dôstojnosť občana - prijímateľa sociálnych služieb

•rešpektujú základné ľudské práva a slobody občanov - prijímateľov sociálnych služieb

•sociálne služby sa poskytujú  bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, kultúru a sociálne  

  postavenie občana - prijímateľa sociálnych služieb

•zachováva vlastná identita, osobná integrita, osobná nezávislosť a individuálna rozmanitosť

  prijímateľov sociálnych služieb a podporuje sa rozvoj ich schopností, zručností a vedomosti