Deinštitucionalizácia (DI) v DSS Slatinka

Proces prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť (deinštitucionalizácia a transformácia) systému sociálnych služieb je nevyhnutný pre zabezpečenie dodržiavania práv občanov so zdravotným postihnutím a ich zapojenia a integrácie do bežnej spoločnosti. Práva občanov so zdravotným postihnutím tvoria súčasť ľudských práv. Ochrana ľudských práv je dôležitá pre každého človeka, osobitne pre takého, ktorý z akýchkoľvek dôvodov potrebuje pomoc a ochranu pri ich uplatňovaní. Potreba zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím osobitnú starostlivosť je zakotvená a zvýraznená v rôznych významných medzinárodných dokumentoch, osobitne v najzávažnejšom dokumente na zabezpečovanie ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím  a jeho Opčnom protokole.

Národná rada Slovenskej republiky s Dohovorom vyslovila súhlas a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky Dohovor  ratifikoval 28. apríla 2010 a ratifikačná listina bola 26. mája 2010 uložená u depozitára, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov. Pre Slovenskú republiku Dohovor nadobudol  platnosť 25. júna 2010 v súlade s jeho článkom 45 ods. 2.  Po uložení ratifikačnej listiny Slovenská republika uplatnila výhradu k ustanoveniu  čl. 27 ods. 1 písm. a) Dohovoru v súlade s jeho článkom 46.

Vládou schválená Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti (30. november 2011) a novela Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, platná od 1. januára 2014, podporujú prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, ktorého súčasťou je budovanie a rozvoj komunitných služieb.

Naše zariadenie je dlhoročným poskytovateľom sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, pričom sa hlásime k myšlienkam „Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR“, ktorú schválila vláda v roku 2011. Naším cieľom je poskytovať sociálne služby v súlade s legislatívou a štandardami kvality, ktoré sú definované v zákone o sociálnych službách.

Proces deinštitucionalizácie v DSS Slatinka sa začal realizovať už v roku 2008. DSS Slatinka je prvým zariadením v SR, v ktorom sa proces deinštitucionalizácie začal realizovať a sme považovaný za príklad dobrej praxe nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách strednej Európy. 

Hlavným cieľom procesu deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb Slatinka je podpora prijímateľov sociálnych služieb v ich návrate do prirodzeného prostredia a spoločenského života, vytvorenie podmienok pre využívanie bežne dostupných verejných služieb a nadväzovanie sociálnych kontaktov v komunite. Naplnenie tohto cieľa sa dosiahne transformáciou inštitucionálneho systému služieb na systém komunitných sociálnych služieb. Spočíva v opustení neúčelových a nevhodných objektov, ktoré dovoľujú len pasívnu starostlivosť o občanov, významne limitujú ich aktivizáciu v rozvíjaní schopností aj tým, že  nespĺňajú podmienku prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Vytvorí sa sieť rôznorodých pobytových, ambulantných a terénnych sociálnych služieb, ktorá významne sfunkční systém uspokojovania individuálnych potrieb občanov v objektoch, ktoré sa svojím vzhľadom, polohou a kapacitou  neodlišujú od bežného spoločenského štandardu. Občania -prijímatelia sociálnych služieb sa budú podporovať v tom, aby v čo najväčšej miere využívali možnosť žiť bežným, nezávislým spôsobom života, o ktorom môžu sami rozhodovať.

 

    Nádeje a obavy

Mať obavy je v poriadku.

Prečo ich máme?

• všetko nové prináša so sebou obavy
• seba, spolupracovníkov a klientov poznáme len cez role, v ktorých vystupujeme v inštitúcii
• inštitucionálne prostredie je organizované na základe diagnóz, pracuje sa v ňom s limitmi človeka, nie s jeho silnými stránkami
• nestálosť a chaos v širšom sociálnom prostredí, ktorého sme súčasťou       

     

    Obavy z procesu deinštitucionalizácie:

•DI znamená koniec inštitúciám, Domovom sociálnych služieb
• zo straty zamestnania
• DI je dlhodobý proces, čo sa stane keď skončí projekt?
• ako budú klienti žiť mimo inštitúcií?, život v inštitúciách je pre niektorých pohodlnejší
• ako realizovať proces DI, keď v inštitúciách je veľmi rôznorodá klientela (vek, miera a druh zdravotného znevýhodnenia)
• ako sa klienti začlenia do spoločnosti
• či klientov inštitúcií nebudú ľudia v spoločnosti zneužívať
• či im budú stačiť peniaze
• z inštitútu pozbavenia spôsobilosti na právne úkony
• z väčšej zodpovednosti pracovník
• z partnerského života ľudí s mentálnym znevýhodnením

 

 ABY  „de – inštitucionalizácia „ BOLA  DEINŠTITUCIONALIZÁCIOU, musí dôjsť k: 

•zmene myslenia a postojov - vzdelávania,  supervízie
•zmene v manažovaní organizácie - kultúra organizácie, hierarchia, posilňovanie zručností a kompetencií všetkých zamestnancov
•zmene prístupu ku klientom - partnerský prístup, individuálny prístup, neformálne zdroje pomoci sú rovnako dôležitou oblasťou podpory ako  
  odborná pomoc zo strany  zamestnancov v sociálnych službách, ciele a tempo sa prispôsobuje klientom, nie zamestnancov, postupné odoberanie  
  podpory
•zmene postavenia sociálneho pracovníka v organizácii - flexibilita, kreativita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť prenášať zodpovednosť na  
  klienta,dôvera v ľudí so zdravotným znevýhodnením, dobre odhadnúť limity človeka s ktorým pracujeme -  vtomto prípade neposúvať človeka  
  tam kde to nejde, ale pracovať s prostredím
 
Čo prinesie proces deinštitucionalizácie?
 možnosť zvýšenia kvality života ľudí so ZP
• ľuďom žujúcim  v inštitúciách možnosť vrátiť sa do spoločnosti, stať sa jej súčasťou
• nádej pre spoločnosť
• na mieru šité služby
• vytvorenie širšieho spektra služieb
efektívnejšie riešenie pomoci SS nebudú definitívou pre každého
• možnosť pre sebarealizáciu zamestnancov