ZÁKAZ NÁVŠTEV

 

 

Na základe vyhlásenia Krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 6.3.2020 z dôvodu šíriaceho sa  ochorenia  COVID – 19  a zabezpečenia hygienicko-epidemiologického režimu platí do odvolania  ZÁKAZ NÁVŠTEV.

Opatrenia sú účinné do odvolania.

Za pochopenie a rešpektovanie prijatých opatrení ďakujeme.

 

V prípade potreby a akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte  Prevádzky DSS Slatinka

 

 

Plán krízových opatrení - zhrnutie.pdf (425367)

DSS Slatinka, LC Plán-krizových-opatreni-COVID-19.pdf (393041)

 

 

 

 

 

 

 

 


Dávame do pozornosti

Výberové konanie

22.05.2020 08:54
Domov sociálnych služieb „Slatinka“ vyhlasuje  VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovnej pozície: Vedúci / vedúca  úseku  ZPB, Hviezdoslavova č.5 Lučenec a ZPB, Sládkovičova č.8, Lučenec a terénnych sociálnych služieb „Podpora samostatného bývania“,  sociálny...

—————

Prerušenie chodu prevádzky

18.03.2020 13:00
Na základe pokynu č.004/2020/UKRBBSK a usmernenia BBSK odboru sociálnych služieb a zdravotníctva zo dňa 12.03.2020 vedenie DSS "SLATINKA" prerušuje chod prevádzky v stredisku DSS Nádej Vidiná v čase od 13.03.2020 pre ambulantnú formu pobytu a v čase od 16.03.2020 pre týždennú formu pobytu až...

—————

"Prekonajme bariéry"

10.09.2019 12:00
V rámci vyhlásenej grantovej výzvy Nadácie EPH  v oblasti podpory Znevýhodnené skupiny sme vypracovali projekt  pod názvom „Prekonajme bariéry“.  Projekt sa orientuje na pomoc ľudom s mentálnym a zdravotným znevýhodnením, s poruchami mobility,  pohybujúcich sa na invalidnom...

—————

NP DI PTT

28.05.2019 09:30
Zapojili sme sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. V rámci trvania projektu počas  23 mesiacov nám bude poskytovaná podpora od IA MPSVR a troch partnerov Slovenskej únie podporovaneho zamestnávania, CEDA STU...

—————

"Investičný projekt"

26.10.2018 11:10
DSS Slatinka v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu  v programovacom období 2014 – 2020, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám , kód výzvy: IROP-P02-SC211-2017-17.,  vypracoval investičný projekt...

—————


Európske logo na označovanie ľahko čitateľných textov.

Viac: www.inclusion-europe.org/etg